CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH                                                                                                                                        VINACAFE SON THANH JOINT STOCK COMPANY                                                                                                                                        Vinacafe Son Thanh JSC (VCST.,JSC)                                                                                                                                        Địa chỉ : Xã Sơn Thành Tây - huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên                                                                                                                                        Điện thoại : (84.57)3596119                                                                                                                                        Fax : (84.57)3596120                                                                                                                                        Email : vinacafesonthanh@yahoo.com.vn
Đăng Nhập
Tên
Mật khẩu
Đăng ký / Lấy mật khẩu
Liên kết Website
Tìm kiếm thông tin
Tin tức cần tìm :
      Sáng ngày 30/6/2015, Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Có 112 cổ đông và người cổ đông ủy quyền sở hữu 802.107 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,2% tổng cổ phần của Công ty tham gia đại hội.


       Theo thông báo số 23 VCST/HĐQT-TB ngày 16/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinacafe Sơn Thành. Đề nghị các cổ công đúng vào lúc 7h ngày 29/6/2015 đến tại hội trường Công ty CP Vinacafe Sơn Thành tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để tham gia đại hội trù bị.
      Sáng ngày 30/6/2015, đúng 7h sẽ khai mạc đại hội đồng cổ đông chính thức. Chương trình và các tài liệu liên quan, các cổ đông tải về để nghiên cứu. Giấy ủy quyền tham gia đại hội, các cổ đông gởi về Công ty chậm nhất trước ngày 28/6/2015. Công ty CP Vinacafe Sơn Thành, yêu cầu các cổ đông thực hiện đúng và tham gia đại hội đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.


      Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành xin thông báo đến tất cả các cổ đông của Công ty về Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Nội dung thông báo, danh sách các cổ đông và mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên trang website của Công ty.


      Sáng ngày 28/6/2014, Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Có 350 cổ đông và người cổ đông ủy quyền sở hữu 920.147 cổ phần chiếm tỷ lệ 92% tổng cổ phần của Công ty tham gia đại hội.


      Theo thông báo số 01 VCST/HĐQT-TB ngày 20/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinacafe Sơn Thành. Đề nghị các cổ công đúng vào lúc 7h ngày 27/6/2014 đến tại hội trường Công ty CP Vinacafe Sơn Thành tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để tham gia đại hội trù bị.
      Sáng ngày 28/6/2014, đúng 7h sẽ khai mạc đại hội đồng cổ đông chính thức. Chương trình và các tài liệu liên quan, các cổ đông tải về để nghiên cứu. Giấy ủy quyền tham gia đại hội, các cổ đông gởi về Công ty chậm nhất trước ngày 25/6/2014. Công ty CP Vinacafe Sơn Thành, yêu cầu các cổ đông thực hiện đúng và tham gia đại hội đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.


      Thông báo: V/v mời đại biểu về dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành


      Sáng ngày 17/6/2013, Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Có 303 cổ đông và người cổ đông ủy quyền sở hữu 959.304 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,9% tổng cổ phần của Công ty tham gia đại hội. Đại hội thông qua các nội dung sau :
1.Báo cáo của Hội đồng quản trị :
- Báo cáo về thực hiện phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2013 và dự thảo phương hướng -Mục tiêu nhiệm kỳ 2013-2018.
- Báo cáo tài chính năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2008-2013
3. Dự thảo sửa đổi và bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty
4. Bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông, bà sau :
- Bà Trần Thị Minh Thư : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Văn Kim Minh : Ủy viên thường trực HĐQT
- Ông Đặng Như Tuấn : Ủy viên
- Ông Bùi Văn Trỹ : Ủy viên
- Ông Trần Văn Minh : Ủy viên
5. Bầu Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông :
- Ông Phùng Quang Đàn : Trưởng Ban
- Ông Phan Giang : Ủy viên
- Ông Vũ Chí Bột : Ủy viên
Đại hội đã biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, thông qua Nghị quyết của đại hội với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia đại hội.


      Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến toàn thể cổ đông của Công ty về Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty như sau : Công ty sẽ chốt danh sách các cổ đông của Công ty có mặt đến ngày 31/03/2013 để tham gia đại hội đồng cổ đông năm 2013. Đề nghị các cổ đông của Công ty đúng 7h ngày 16/7/2013 tập trung tại hội trường của Công ty để tham gia đại hội đồng cổ đông phiên trù bị. Vào lúc 7h ngày 17/6/2013 sẽ khai mạc phiên đại hội đồng cổ đông chính thức. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người thay mặt mình để tham gia đại hội, thời gian ủy quyền chậm nhất đến ngày 14/6/2013.
Chương trình đại hội năm 2013 :
- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012
- Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013
- Báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm 2012
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ của công ty
- Bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2013-2018
- Bầu Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2013 -2018.


      Ngày 29 tháng 5 năm 2012, Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần thứ 5 năm 2012, phiên trù bị. Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2012 đại hội chính thức khai mạc. Có 199 cổ đông đại diện 982.267 cổ phần tưong ứng 98,22% cổ phần của Công ty tham gia đại hội. Đại hội nghe báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 ; báo cáo quyết toán tài chính năm 2011; báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2011; Dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011; Thông qua phương án khoán theo Nghị định 135/2005 NĐ-CP; Báo cáo Ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2011. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết của đại hội cổ đông lần 5 năm 2012 của Công ty với 100% số phiếu tham dự đại hội.


      Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành ngày 04 tháng 5 năm 2012, về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 5 năm 2012 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành. Hội đồng quản trị Công ty thông báo cho các cổ đông của Công ty được biết, Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 5 vào ngày 29 và ngày 30 tháng 5 năm 2012. Các cổ đông nếu có ủy quyền cho người khác thay mình đi dự đại hội thì làm giấy ủy quyền nộp cho Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất đến ngày 11 tháng 5 năm 2012 tại trụ sở làm việc của Công ty. Ngày 14 tháng 5 năm 2012, Công ty sẽ chốt danh sách và có giấy mời gởi đến cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền để tham dự đại hội.


      Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2011, đã diển ra Đại hội cổ đông lần thứ 4 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 209 người đại diện cho 995.740 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,5%. Đại hội Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2010, báo cáo tổng kết công tác của HĐQT năm 2010; phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011; báo cáo về việc phân phối lợi nhuận năm 2010 và báo cáo quyết toán xây dựng công trình lưới điện phục vụ sản xuất trên diện tích sản xuất tập trung của cổ đông.


      Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010


      Sáng ngày 21/04/2010 đã diển ra đại hội cổ đông thường niên năm 2010 phiên trù bị.


Tin mới
1. Ban kiểm soát Công ty thông báo ông Phùng Quang Đàn có đơn xin từ chức trưởng Ban kiểm soát và xin nghỉ khỏi Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát đã bầu ông Phan Giang giữ chức trưởng ban Kiểm soát thay ông Đàn. Nhân lực hiện tại của Ban kiểm soát là 2 người, sẽ chờ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ bầu bổ sung thêm 1 thành viên của Ban Kiểm soát.
     2. Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm ông Phùng Quang Đàn giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty.
     

Hội đồng quản trị Công ty công bố Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.     

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành     

Báo cáo tình tình quản trị của Công ty Cồ phần Vinacafe Sơn Thành 06 tháng đầu năm 2015     

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.     

Sáng ngày 30/6/2015, Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Có 112 cổ đông và người cổ đông ủy quyền sở hữu 802.107 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,2% tổng cổ phần của Công ty tham gia đại hội.     

Theo thông báo số 23 VCST/HĐQT-TB ngày 16/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinacafe Sơn Thành. Đề nghị các cổ công đúng vào lúc 7h ngày 29/6/2015 đến tại hội trường Công ty CP Vinacafe Sơn Thành tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để tham gia đại hội trù bị.
      Sáng ngày 30/6/2015, đúng 7h sẽ khai mạc đại hội đồng cổ đông chính thức. Chương trình và các tài liệu liên quan, các cổ đông tải về để nghiên cứu. Giấy ủy quyền tham gia đại hội, các cổ đông gởi về Công ty chậm nhất trước ngày 28/6/2015. Công ty CP Vinacafe Sơn Thành, yêu cầu các cổ đông thực hiện đúng và tham gia đại hội đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.
     

Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành xin thông báo đến tất cả các cổ đông của Công ty về Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Nội dung thông báo, danh sách các cổ đông và mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên trang website của Công ty.     

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành     

Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2014     

Tỉnh Phú Yên
Giá vàng
Tỷ giá

Lượt truy cập thứ:
Bản quyền © thuộc Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành.
Xã Sơn Thành Tây - H. Tây Hòa - T.Phú Yên.
Điện thoại: 057.3596119 Fax: 057.3596120 Email: vinacafesonthanh@yahoo.com.vn
Chịu trách nhiệm : Bà Trần Thị Minh Thư - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty